วารสารจักษุธรรมศาสตร์ (Thammasat Thai Journal of Ophthalmology: TTJO)

วารสารจักษุธรรมศาสตร์ (Thamasat Thai Journal of Ophthalmology: TTJO) เป็นวารสารทางด้านจักษุวิทยาซึ่งจัดทำโดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านจักษุวิทยาทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และช่วยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านจักษุวิทยาทั้งในส่วนของจักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านตา โดยทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ตามเกณฑ์มาตรฐานจึงจะได้รับการตีพิมพ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์: 02-926-9957 โทรสาร: 02-986-9212
E-mail: tueyecenter@gmail.com
URL: http://www.tec.in.th   

กำหนดออก: ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1: เดือนมกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2: เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

Announcements

 

ขอเชิญจักษุแพทย์ และพยาบาลเวชปฎิบัติทางตา ส่งผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารในวารสารจักษุธรรมศาสตร์

 
 
Posted: 2016-02-09
 
More Announcements...

Vol 11, No 2: กรกฎาคม - ธันวาคม 2559


Cover Page